Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují, jak provozovatel webu – Jan Kisý, se sídlem Mladé Buky 420, Mladé Buky, PSČ 542 23, IČ: 87716810, DIČ: CZ9204273859, používá a chrání veškeré informace, které jsou předávány používáním této webové stránky (www.jankisy.cz). Při zpracování informací o zákaznících se řídíme platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů dále jen GDPR. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu. Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže.

Správcem údajů je Jan Kisý, se sídlem Mladé Buky 420, Mladé Buky, PSČ 542 23,
IČ: 87716810, DIČ: CZ9204273859.

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme, nebo pravděpodobně máme.

1. CO SHROMAŽĎUJEME
Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:
a) Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře na stránkách www.jankisy.cz.
b) Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této komunikaci.
c) Podrobné informace o Vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích, ke kterým jste se připojili.
d) Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím webových stránek.

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

a) jméno a příjmení
b) adresa trvalého bydliště nebo korespondenční adresa (ulice, ČP, město, PSČ)
c) emailová adresa
d) telefonní číslo
e) další informace týkající se Vaší identifikace
f) informace poskytnuté v jakémkoli poli „volný text“ na Webových stránkách (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře)

Tyto údaje jsou nezbytné pro identifikaci a komunikaci s klientem.

2. K ČEMU POUŽÍVÁME ZÍSKANÉ INFORMACE
a) Poskytnutí informace, produktu nebo služby podle Vašeho požadavku nebo poskytnutí takových informací a služeb, u kterých předpokládáme, že by Vás mohly zajímat.
b) Zasílání podnětů, rad, výhodných nabídek a zajímavých informací týkajících se již dříve poptaných nabídek a informací. Od odebírání těchto nabídek se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný odkaz, uvedený na konci těchto e-mailů nebo zasláním této informace na email makler@jankisy.cz.
c) Občasný kontakt s Vámi za účelem průzkumu trhu a uživatelské spokojenosti.

3. JAK DLOUHO DATA UCHOVÁVÁME
Vaše osobní údaje ukládáme po dobu nezbytnou k tomu, aby bylo dosaženo účelu služby, kterou jste si vyžádali, nebo účelu, ke kterému jste dali svůj souhlas, není-li platnou legislativou umožněno jinak.

4. BEZPEČNOST
Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech s omezeným přístupem.

5. POSKYTOVÁNÍ VAŠICH DAT
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout např. společnostem pro výzkum trhu, poskytovateli hostingu, údržby a správy sítě. Společnostem, které pro nás vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů máme uzavřenu odpovídající smlouvu a dohodu o mlčenlivosti. Veškeré dodavatele těchto služeb pečlivě vybíráme a vždy předáváme pouze nezbytné minimum osobních údajů, které je nutné k jejich zpracování. Vaše osobní údaje můžeme též předat stranám, pro které od Vás dostaneme souhlas k předání těchto Vašich údajů.

Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti.

Používáním našich webových stránek a předáním osobních informací prostřednictvím formulářů na webových stránkách jankisy.cz, telefonicky nebo
e-mailem souhlasíte s jejich zpracováním v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a to konkrétně o:

a) právu přístupu ke svým osobním údajům
b) právu na opravu osobních údajů
c) právu na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“)
d) právu na omezení zpracování svých osobních údajů
e) právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka
f) právu na přenositelnost údajů
g) právu svůj souhlas kdykoliv odvolat
h) právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Souhlas můžete odvolat na makler@jankisy.cz nebo písemně na adrese Jan Kisý, Mladé Buky 420, Mladé Buky, PSČ 542 23. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.