Jak rozdělit pozemek


Někdy nastane situace, kdy je potřeba rozdělit pozemek na dva a více menších. Stává se to nejčastěji v případech, kdy se o jeden pozemek chtějí podělit sourozenci, z nichž každý si zde chce postavit svou nemovitost. Dělení pozemku je nutné také v případě darování anebo prodeje jeho části. Jak tedy v takovém případě postupovat?


Příprava plánu
Nejdříve je potřeba připravit geometrický plán s vyznačením rozdělení pozemku, s okótováním nových hranic a označením vstupu na novou parcelu; většinou to zvládne každý majitel pozemku sám – vytiskne si z webových stránek katastrální mapu a v ní červeně vyznačí změny; obdobně se provádí i scelování pozemků.


Sepsání žádosti
Dalším krokem je sepsání žádost s uvedením důvodů k rozdělení či scelení pozemku, uvést parcelní číslo a katastrální území, a s geometrickým plánem předat Obecnímu úřadu a příslušnému Stavebnímu úřadu. Ten má
30 dní na vyjádření. Jestliže nemá stavební úřad k žádosti žádné výhrady, vydá souhlas s dělením.


Zde je na místě zdůraznit, že souhlas s rozdělením pozemku může být udělen i v případě, že se dělené části nepřevádí na nového majitele.


Dalšími možnostmi souhlasu SÚ je územní rozhodnutí, anebo územní souhlas. Může se však stát i to, že obec rozdělení pozemku nepovolí – jedním z důvodů může být chybějící přístup z veřejné komunikace k nově vzniklé parcele.


Finální geometrický plán
V této fázi je nutné nechat vypracovat finální geometrický plán od geodetů na základě zaměření a vytyčení nového stavu. Neznáte-li žádného geodeta, hledejte na internetu takového, který sídlí blízko rozdělovaného pozemku. Nechte si zaslat více cenových nabídek – někdy se mohou lišit až o tisíce Kč.
Součástí finálního plánu je výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN, výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách a souřadnice pro zápis do KN. Tento geometrický plán je ověřen a podepsán oprávněným zeměměřickým inženýrem a podává se ke schválení Katastrálním úřadu.


Právní ošetření nově vzniklého pozemku
Dochází-li při rozdělení pozemku také ke změně vlastníka, je potřeba toto ošetřit smlouvou (kupní či darovací). Pokud vlastník disponuje rozlehlým pozemkem, který chce jen rozparcelovat na menší díly, není žádných smluv
zapotřebí. K rozdělení postačí souhlas od stavebního úřadu a pozemky zůstanou i nadále ve vlastnictví původního majitele. Jak s jednotlivými parcelami vlastník později naloží, zatím není předmětem šetření. Povinností je pouze nechat pozemek zaměřit, včetně vytyčení nových hranic pozemků a vypracovat finální geometrický plán pro rozdělení pozemku. Ten je totiž povinnou přílohou Návrhu na vklad práva do KN.

Návrh na vklad
Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí je poslední povinností majitele pozemku. Formulář je možné si najít na webových stránkách KÚ – www.cuzk.cz, a vyplněný se s případnou Kupní smlouvou, geometrickým plánem, dokladem o vlastnictví pozemku a souhlasem stavebního úřadu předá příslušnému katastru.


Rozdělení pozemku, včetně vkladu práva do katastru nemovitosti, může trvat 2 až 3 měsíce. Avšak jen tehdy, neobjeví-li se důvody, které by obec či stavební úřad prošetřovaly, anebo okolnosti, které by mohly celý běh
událostí pozastavit nebo úplně zrušit. To je možné například v případě, že by dělení pozemku nebylo v souladu s územním či regulačním plánem obce, případně většího územního celku.

Tagy: